Transport públic

Tràmits i gestions

transp pubViatjar en bus o metro. Taxi adaptat. Agafar l''aviò, el tren o anar en vaixell. Títols especials de viatge. Descomptes associats.

Carnet per a la utilització dels transports depenents de Ferrocarrils de la Generalitat a preus reduïts per a persones grans o disminuides amb un nivell d''ingressos individual inferior al salari mínim interprofessional.

Sol·licitants

Ho poden demanar:

 • Persones de 65 anys o més.
 • Persones menors de 65 anys amb una disminució de més del 33 % de l'ICASS o invalidesa permanent de l'INSS

Cal que no cobrin pensió, o cobrin una pensió inferior al salari mínim interprofessional.

Tramitació

Per sol.licitar el carnet per primera vegada o per renovar-lo, cal fer:

 • Sol·licitar un imprès a qualsevol de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que tinguin personal o als centres d'atenció al client als vestíbuls de les principals estacions.
 • Lliurar als mateixos centres la sol.licitud degudament complimentada juntament amb la documentació:
  • Una fotografia tipus carnet.
  • Una fotocòpia del DNI.
  • Certificat segons sigui el cas:
   • Certificat de pensió expedit per l'INSS.
   • Certificat negatiu expedit per l'INSS si no es cobra res.
   • Certificat de disminució expedit per l'ICASS en cas de disminució.

Posteriorment cal anar a recollir el carnet a l'estació de Provença o Pl Espanya.

Observacions

Dóna dret a viatjar per:

 • FGC dintre de la corona 1.
 • Línies d'autobús de TMB.
 • Metro
 • Tusgsal (inclòs Nitbus)
 • Authosa
 • Transports Lydia
 • Rosanbus
 • Oliveras
 • Mohn dintre de la corona 1
 • Soler i Sauret (fins sant Feliu de Llobregat)
 • 75% de descompte sobre el preu del bitllet als trajectes de Sarrià-Sabadell-Terrassa i Molí Nou-Manresa-Igualada.
 • 10% de descompte sobre el bitllet d''anada i tornada dels funiculars de St. Joan, Sta. Cova, Gelida i del cremallera Ribes-Queralbs-Núria.

Preu - tases

El preu per despeses de fabricació del carnet és de 3,00 euros (2002).

El termini de validesa és d'un any.

 • Reducció del 40% de l'import del bitllet en trens regionals, rodalies o llarg recorregut, tots els dies de la setmana excepte divendres i diumenges. Els divendres i diumenges, la reducció és d'un 25%.
 • Reduccions de 35% a 50% de l'import del bitllet en trens AVE, depenent del número de viatges que es realitzin.

A més, els acompanyants de persones amb una disminució igual o superior a 65%, gaudiran de les mateixes condicions econòmiques de viatge que el titular de la targeta.

Sol·licitants

Cal tenir la residència a Espanya i complir una de les següents condicions:

 • Ser major de 60 anys.
 • Ser pensionista per incapacitat permanent, total, absoluta o gran invalidesa.
 • Tenir una valoració en el reconeixement de la disminució igual o superior al 65%.

Tramitació

Per demanar aquesta targeta cal adreçar-se a qualsevol estació de RENFE amb el DNI i un dels següents documents:

 • Cartilla de la Seguretat Social o qualsevol documentació que acrediti la incapacitat.
 • Certificat del reconeixement de la disminució amb un grau igual o superior al 65%.

Preu - tases

Cal pagar 3,01 €/any en concepte de tramitació de la targeta.

Observacions

Cal renovar la targeta cada any.

Telèfon d'informació: 902 24 02 02

Es pot sol·licitar per:

 • Desmagnetització: En l'estació de metro es facilita un passi provisional i notifiquen a la Central de Targeta Rosa que es procedeixi a l'elaboració d'una nova targeta. Se'n poden sol·licitar tants com siguin necessaris.
 • Deteriorament: Deteriorament imputable a l'usuari. Només se'n pot demanar un a l'any.
 • Pèrdua: Només se'n pot demanar un a l'any.
 • Robatori: Imprescindible adjuntar fotocòpia de la denúncia. Se'n poden demanar tants com siguin necessaris. Enviant la denúncia a Cetramsa es podrà emetre un passi provisional.
 • Dades personals: Per errors en el DNI. Per errors en el nom/cognom previament s'ha de fer la modificació al Padró d'Habitants.
 • Error ensobratge: Problemes amb les entregues. Se'n poden demanar tants com siguin necessaris.

Com es fa el tràmit?

Cas de deteriorament, pèrdua, error de dades personals o problemes amb les entregues, es pot demanar el duplicat:

 • Telefònicament trucant al Telèfon gratuït 900 70 00 77 (*)
 • Presencialment adreçant-se a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Cas de robatori, es pot demanar el duplicat:

 • Presencialment adreçant-se a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà amb fotocòpia de la denúncia de robatori.
 • Enviant fax de la denúncia de robatori al número 93-486-07-53 (Cetramsa) En aquest cas, es recomana trucar al cap d'una estona al telèfon gratuït 900 70 00 77 (*), per tal de confirmar la seva recepció.

Cas de desmagnetització:

 • Les companyies de transports envien les targetes al departament de Targeta Rosa i es demanen des del departament.

(*) Es pot trucar al 900 70 00 77 des de qualsevol telèfon fix de Barcelona ciutat.

Qui ho pot demanar?

L'interessat o qualsevol persona en qui delegui.

Dates

En qualsevol moment en què es perdi la targeta fins dos mesos abans de la renovació anual.

El termini de validesa d'un duplicat és el mateix que el de la targeta original.

Preu

Targeta rosa gratuïta:

El pagament correspon a les despeses d'edició i assegurança obligatòria de transport. Són sense càrrec els duplicats per desmagnetització, error en les dades personals i errors d'ensobratge.

No s'emetrà cap duplicat si n'hi ha un d'anterior pendent de pagament.

 • Any 2020:
Targeta rosa reduïda:

Gratuita

Organisme responsable

 • Entitat Metropolitana del Transport.

Passi que permet que una persona acompanyi a una persona amb discapacitat en un transport públic de l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) sense haver de pagar.

El titular del passi és la persona amb discapacitat i l'acompanyant pot ser qualsevol persona. En tot cas, l'acompanyant ha de viatjar amb la persona amb discapacitat.

El titular ha d'estar en possessió de qualsevol títol de transport vigent, vàlid pel servei utilitzat, convenientment cancel·lat.

El passi d'acompanyant no va lligat a la targeta rosa, sinó que pot servir per acompanyar a una persona amb discapacitat independentment del títol de transport que utilitzi.

Com es fa el tràmit?

Recollir o demanar per telèfon l'imprès de sol·licitud a l'EMT. Els ciutadans de Barcelona també ho poden sol·licitar a l'Institut Municipal de Persones amb Disminució.

Emplenar l'imprès, i fer-lo segellar i signar per l'Ajuntament on s'està empadronat.

Remetre tota la documentació per correu a l'EMT.

En cas de pèrdua, robatori o deteriorament s'ha de telefonar a la EMT.

El certificat de l'ICASS s''ha de sol·licitar en el Centre d'Atenció a Discapacitats (CAD) que li correspongui.

Qui ho pot demanar?

Aquelles persones amb una discapacitat que impliqui la necessitat d'anar acompanyat.

Documentació

 • Una fotografia tipus carnet.
 • Fotocòpia DNI (inclòs els menors de 14 anys).
 • Certificat de l'ICASS on hi consti explícitament la necessitat d'acompanyament de la persona amb discapacitat en un transport públic col·lectiu.
 • Imprès de sol·licitud complimentat i signat. Es pot demanar per telèfon o recollir personalment a l'EMT o a l'Institut de Persones amb Discapacitat.
 • En la sol·licitud ha de constar el segell i la signatura conforme el sol·licitant està empadronat en un Ajuntament pertanyent a l'EMT. (Pot presentar-se volant de residència enlloc del segell posat a l'imprès. La data del volant no pot ser superior a tres mesos).

On es pot fer?

Dates

Termini Validesa: Caduca a 31 de desembre dels anys senars.

Preu

6,05 euros.

Organisme responsable

 • Entitat Metropolitana del Transport.

La targeta rosa és un document que dóna dret a viatjar gratis o a preu reduït en els transports públics de Barcelona.

Aquesta targeta també permet accedir gratuïtament o a preu reduït al zoològic, exposicions, instal·lacions esportives municipals, etc.

Com es fa el tràmit?

Escolliu una opció:

- Persones amb discapacitat menors d'edat
- Persones amb discapacitat
 
Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprès...

Imprimiu i signeu el full de sol·licitud de la targeta rosa. Cal que el signi la persona titular de la targeta i el cònjuge, si és el cas.
 
Lliureu el full de sol·licitud a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció al Ciutadà i adjunteu la documentació necessària.
 
Si ho preferiu, podeu enviar el full de sol·licitud i la documentació per correu postal a:
Apartat de correus 861 FD
08080 Barcelona

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que acrediti una discapacitat superior al 33% i que estigui empadronada a Barcelona.

La modalitat de targeta rosa a la que té dret depèn del seu nivell d'ingressos.

  • Per ser beneficiari de la targeta rosa metropolitana gratuïta cal que els seus ingressos totals siguin inferiors o iguals a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), creat pel Reial decret llei 3/2004 de 25 de juny.
  • Per ser beneficiari del targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda cal que els seus ingressos siguin inferiors o iguals al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), creat pel Reial decret llei 3/2004 de 25 de juny.

Es tenen en compte els ingressos totals de la Unitat Familiar* (pensió, salari, interessos, etc...) i dependrà d'aquests ingressos que s'optarà per la targeta rosa de modalitat gratuïta o reduïda:

Any

Membre U.F

Tipus de Targeta

Fins brut/mes

Fins brut/anual

12

1

gratuïta

532,51

7.455,14

12

2

gratuïta

1.065,02

14.910,28

12

3

gratuïta

1.597,53

22.365,42

12

4

gratuïta

2.130,04

29.820,56

12

1

reduïda

1.065,02

14.910,28

12

2

reduïda

2.130,04

29.820,56

12

3

reduïda

3.195,06

44.730,84

12

4

reduïda

4.260,08

59.641,12

* Unitat familiar (U.F)

Es considera unitat familiar el matrimoni i fills menors de 18 anys que conviuen amb els pares.

Es consideren també membres de l'unitat familiar els fills majors de 18 anys sempre i quan estiguin incapacitats legalment, així com menors de 18 anys o majors incapacitats legalment dels que el matrimoni tingui atorgada la tutela.

Cal saber que les persones que resideixen a altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'Ajuntament on estan empadronades.

Si la persona amb dret a sol·licitar la targeta rosa és menor d'edat ha de tenir document nacional d'identitat, ja que el número del DNI és el que s'utilitza per identificar la targeta.

Documentació

Per fer el tràmit cal aportar algun d'aquests documents:

 • Fotocòpia del certificat de discapacitat de l'ICASS.
 • Fotocòpia del certificat de pensió d'invalidesa de l'INSS.

Dates

En qualsevol moment les persones amb disminució poden sol·licitar la targeta rosa.

La targeta rosa es renova cada any automàticament, si no hi ha canvis econòmics ni personals.

Preu

Any 2013:

Targeta rosa metropolitana gratuïta: 6,30 euros. El pagament correspon a les despeses d''edició i assegurança obligatòria de transport.

Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda: gratuïta, sempre acompanyada de la targeta multiviatge T4 integrada. En aquest cas, les despeses d''edició i assegurança obligatòria de transport es paguen quan la persona titular d''aquesta modalitat de targeta rosa compra la targeta multiviatge T4 integrada.

Organisme responsable

Entitat Metropolitana del Transport.

Notícies més llegides

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns a Facebook