Transport privat

Tràmits i gestions

trans privAprendre a conduir. Reconversió del permís de conduir. Tenir vehicle propi. Ajudes per l'adquisició. Adaptacions. Inspeccions tècniques. Descomptes per la compra. Subvencions. On aparcar.

Targeta personal i intransferible, amb validesa a la Comunitat Europea, que té dues modalitats:

a. Targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Al territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps en els estacionaments amb horari limitat (àrees blaves), en els reservats per a veïns residents (àrees verdes preferent resident i àrees verdes exclusives residentes) i en les àrees de càrrega i descàrrega).
 • No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants.
 • Si el titular de la targeta condueix el vehicle, la possibilitat d'obtenir plaça d'aparcament reservada a prop del domicili o del lloc de treball.
 • Estacionar en les reserves de places d'aparcament públiques per a persones amb discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d'interès en els nuclis urbans.
 • Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

b. Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda

Al territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones d'estacionament amb horari limitat (àrees blaves), en els reservats per a veïns residents (àrees verdes preferent resident),en les àrees de càrrega i descàrrega i a qualsevol lloc de la via pública sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

La targeta d'aparcament és vàlida a tota la Comunitat Europea però els tràmits i els requisits de concessió, així com els avantatges a què dóna dret són regulats per cada Estat, govern autònom o ens local.

Com es fa el tràmit?

Per tramitar la targeta d'aparcament individual, tant per primer vegada com si és per renovació, cal anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà, recollir i presentar la sol·licitud omplerta, per duplicat i adjuntar:

Si la persona amb discapacitat no condueix:

 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del DNI, si en té, del titular de la targeta.
 • Dues fotografies tipus carnet del titular de la targeta (la targeta porta una fotografia del titular).
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del certificat de discapacitat. En aquest certificat ha de constar explicitament que l'interessat supera el barem de mobilitat i en els casos de persones invidents, que tenen una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concéntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Si el certificat no especifica aquestes condicions, no és vàlid per a la seva presentació.
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat, i el representant no sigui el pare o la mare.

Si la persona amb discapacitat condueix

 • Dues fotografies tipus carnet
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del DNI i del carnet de conduir.
 • Original i fotocòpia (per a compulsar) del certificat de discapacitat.

Per la targeta d'aparcament de transport col.lectiu també cal anar a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà, recollir la sol·licitud i presentar:

 • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
 • Original i fotocòpia (per la seva compulsa) de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle.
 • Original i fotocòpia (a compulsar) del DNI o NIF del titular i del representant, així com del document acreditatiu en cas de representació.

El Sector de Seguretat i Mobilitat notifica a l'interessat la ressolució en el termini màxim de 4 mesos, cas de no rebre notificació es dona per desestimada i en cas de concessió caldrà anar a recollir-la.

Per notificar canvi de dades presentar instància adjuntant original i fotocòpia de la documentació justificativa addient al cas.

Per demanar un duplicat per pèrdua o robatori el procediment és el mateix que per primera vegada, adjuntant, a més, en el cas de pèrdua una declaració jurada del fet i en el cas de robatori una fotocòpia de la denúncia.

En cas de deteriorament, cal anar al Sector de Seguretat i Mobilitat amb dues fotografies tipus carnet i la targeta deteriorada.

Cas que algú tingui encara la targeta antiga (sense fotografia), cal que sol·liciti la nova com si fos la primera vegada.

Qui ho pot demanar?

Per posseir la targeta de permissibilitat d'aparcament individual per a persones amb discapacitat:

 • Cal posseir el certificat de reconeixement de la discapacitat.
 • Cal estar afectat per una discapacaitat greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d'Atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya).
 • Cal ser conductor del vehicle. No obstant això, les persones amb mobilitat reduïda que no condueixen també poden ser titulars de la targeta, amb informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
 • Així com persones amb discapacitat no conductores, amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Per posseir la targeta d'aparcament de transport col·lectiu:

 • El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
 • Cal ser una persona física o jurídica titular del vehicle.
 • Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l'ens local.

Dates

El termini de validesa acostuma a ser de 10 anys per a persones amb discapacitat, encara que hi ha supòsits que poden modificar aquest termini.

Organisme responsable

Ajuntament de Barcelona / Sector de Seguretat i Mobilitat

Alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost.

Sol·licitants

Ho poden demanar:

 • Els vehicles oficials de l''Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la defensa ciutadana.
 • Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars...
 • Les ambulàncies i altres vehicles destinats a l''assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
 • Els autobusos, microbusos i altres vehicles adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor.
 • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no nomès adaptat) per l''ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l''annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per R.D. 2822/1998, de 23 desembre).
 • Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat (condició legal en grau igual o superior al 33%) pel seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Els propietaris de vehicles que reuneixin aquestes condicions han de demanar la concessió de l''exempció de pagament presentant una sol·licitud en qualsevol registre de l''Ajuntament, aportant certificat de la minusvalidesa emès per l''òrgan competent i signar una declaració on s''especifiqui que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al seu transport. Es mantenen les exempcions per als vehicles declarats exempts per l''aplicació de redactats de les Ordenances Fiscals d''anys anteriors. En el cas de persones amb discapacitat, primer hauran de pagar l''autoliquidació per poder matricular el vehicle, i un cop pagada i el vehicle matriculat demanar l''exempció per escrit. En cas de concedir-li, posteriorment se li retornarà l''import. En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d''aquesta exempció no podran gaudir-la per a més d''un vehicle simultàniament.
 • Els tractors, remolcs, semiremolcs i la maquinària, si tenen cartilla d''inscripció agrícola.

Tramitació

Cal que tota la documentació (per exemple la fitxa tècnica del vehicle, el certificat de discapacitat, etc.) que justifiqui els fets es presenti a qualsevol registre de l'Ajuntament.

En tots els casos d'exempcions, tret dels cotxes per a persones amb discapacitat, no cal pagar l'autoliquidació. Cal emplenar una sol·licitud d'exempció i acompanyar-la de la documentació justificativa i l'imprès d'autoliquidació degudament emplenat i signat.

On adreçar-se?

Les exempcions es sol.liciten junt amb l'alta de l'impost, o en el moment en què es considera que s'hi té dret.

Els beneficiaris de la targeta de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que porten persones amb disminució, als quals es posi multes per estacionament, poden tramitar la seva anul·lació.

Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se al registre de la Seu del Districte de residència i lliurar-hi un full de descàrrec que serà facilitat allà mateix, acompanyat pels originals de les multes i una fotocòpia de la targeta de permissibilitat d''aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució.

Qui ho pot demanar?

Cal tenir la targeta de permissibilitat d’aparcament per a vehicles que porten persones amb disminució.

On es pot fer?

Quan es tracti d'expedients per acumulació de multes, caldrà annexar-hi el corresponent escrit explicatiu amb la justificació de les causes que l'han produït.

En cap cas es tramitarà l'exempció de multes derivades de circulació o d'aparcament en els llocs reservats per a contenidors d'escombraries i a qualsevol altre lloc que no resulti perillós tant pel trànsit de vehicles com de vianants.

Qualsevol reclamació escrita o oral cal adreçar-la al Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà.

Reducció en el tipus impositiu de l'IVA, passant del 16 al 4%, per l'adquisició d'un vehicle per transportar persones amb discapacitat.

Sol·licitants

Ho poden demanar persones que adquireixen vehicles amb les següents característiques:

 • Cotxes per a minusvàlids que no superin en pla 40 km. per hora. Queden exclosos els automòbils ordinaris.
 • Vehicles destinats a ésser utilitzats com a autotaxi o autoturisme especial pel transport de persones en cadira de rodes, directament o prèvia adaptació.

Tramitació

No cal fer cap tramitació ja que al moment de la compra, el venedor aplicarà el 4% d'IVA directament al preu del vehicle.

On adreçar-se?

Les persones amb disminució amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes.

 • La persona amb disminució ha de ser el conductor del vehicle.
 • Disposar de vehicle propi adaptat.
 • Disposar de la targeta de permissibilitat d’aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució.

Tramitació

Cal adreçar-se al registre de la Seu del Districte de residència i lliurar-hi un model oficial de la sol·licitud, que es facilitarà allà mateix, acompanyat dels documents següents:

 • Fotocòpia del carnet de conduir amb indicació de les adaptacions necessàries (veure obtenció i reconversió del permís de conduir).
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Fotocòpia de la targeta de permissibilitat d'aparcament.
 • Si la reserva es demana per raons de treball o d'estudis, cal afegir-hi l'acreditació de l'adreça del lloc per al qual es demana.

Observacions

La reserva serà senyalitzada adequadament amb senyals verticals de prohibició.

Qualsevol reclamació personal o escrita ha de ser adreçada al Nucli de Via Pública del Districte on s'hagi presentat la documentació.

La concessió de la reserva depèn de l'espai del carrer, de la zona, etc. de manera que no sempre es concedeix per al lloc on es demana.

Notícies més llegides

Segueix-nos a Twitter

Troba'ns a Facebook