Guies pràctiques

Notícies - Legislació

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...

Guies pràctiques

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

llei de dependencia

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, coneguda popularment com a "Llei de la dependència", va entrar en vigor l'1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una norma estatal, el desplegament és competència de les comunitats autònomes.

En el marc del desplegament de la Llei de la dependència, Catalunya preveu la creació de l'Agència Catalana d'Atenció a les Persones amb Dependència, un organisme pioner a l'Estat espanyol que aplegarà i coordinarà tots els serveis d'atenció.

La constitució d'aquesta Agència articula el nou Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD), amb la col·laboració i la participació de totes les administracions públiques en l'exercici de les seves competències.

Fins a la creació de l'Agència, l'articulació del SCAAD i la implementació de la Llei de la dependència a Catalunya és competència del Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència (Prodep).

Què és i com es reconeix la situació de dependència?

La dependència és la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l'edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

Graus de dependència

Segons la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, a partir del barem de valoració de la dependència (BVD) s'estableixen tres graus de dependència: dependència moderada (Grau I), dependència severa (Grau II), i gran dependència (Grau III).

Grau I. Dependència moderada

Es considera que una persona té un grau de dependència moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

Grau II. Dependència severa

Es considera que una persona té un grau de dependència severa quan necessita ajuda per a diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora o té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal. (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD).

Grau III. Gran dependència

Es considera que una persona té una gran dependència quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).


Barem de valoració de la dependència (BVD)

El barem de valoració de la dependència (BVD) és l'instrument que fa servir el col·lectiu de professionals acreditats per determinar les situacions de dependència moderada, severa i gran. Aquest barem estableix els criteris de valoració del grau d'autonomia de les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. La valoració té en compte tant els informes relatius a la salut de la persona com l'entorn en què viu, i la puntuació del grau i el nivell de dependència es basa en les tasques bàsiques de la vida diària que la persona no pot dur a terme tota sola.

Procés de reconeixement de la situació de dependència

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Prestacions de serveis socials segons les necessitats

Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la Xarxa de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. En cas que no sigui possible l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis (públics o concertats), s'atorgaran prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l'adquisició de serveis.

Prestacions econòmiques

Estableix tres tipus de prestacions econòmiques:

 • Prestació econòmica vinculada al servei.
 • Prestació econòmica per a la cura de l'entorn familiar i l'ajut a persones cuidadores no professionals.
 • Prestació econòmica per a l'assistència personal.
 • Ajuts per facilitar l'autonomia personal en forma de subvencions

Els serveis i les prestacions econòmiques s'ofereixen segons la situació personal (grau i nivell de dependència, renda i patrimoni), l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència.

Serveis d'informació i orientació

Les persones que vulguin més informació i orientació sobre qualsevol qüestió relacionada amb les situacions de dependència, prestacions econòmiques o serveis socials associats, tenen una sèrie de recursos al seu abast:

 • Punts d'informació i orientació
 • Serveis socials d'atenció primària o àrees bàsiques de salut (centres d'atenció primària).
 • Les persones ingressades en un centre us podeu adreçar a la direcció o al servei de treball social del mateix centre.
 • Unitat d'atenció a l'usuari del Prodep (programa per a la dependència)
 • Telèfons d'informació i orientació
 • Telèfon 012 d'atenció ciutadana. Disponible les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any (cost d'establiment de trucada: 0,33 euros i cost/minut: 0,087 euros, IVA inclòs).
Covid-19

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa anomenada covid-19. Pertany a una àmplia família de virus, ja coneguda, que pot afectar tant les persones com els animals i que en el cas de les persones causa infeccions respiratòries comunes, com ara el refredat, o d'altres més greus, com la síndrome respiratòria aguda severa (SARS) o la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS).

Fins fa poc no se'n tenia coneixement perquè només circulava en animals. Es va identificar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent per tot el món. Degut a l'extensió geogràfica de la malaltia que causa i l'elevat nombre de persones afectades, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha declarat el brot de coronavirus SARS-CoV-2 com a pandèmia.

ingres minim vital

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

 • Queda regulat al RDL 20/2020, de 29 de maig (BOE 1 de juny).
 • Vol prevenir i lluitar contra el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o que formin part d’una unitat de convivència sense recursos econòmics suficients per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
 • El Govern planteja que pot arribar fins a 850.000 famílies/persones en situació de pobresa.
 • Ha estat aprovat pel Consell de Ministres el 29 de maig del 2020 i serà possible sol·licitar-lo a partir del 15 de juny del 2020 amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020.

Qui té dret a cobrar l'ingrés mínim vital?

 • Persones soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els requisits establerts al RDL 20/2020.
 • Cal ser major de 23 anys (excepte que es tingui un fill o filla a càrrec) i menor de 65 anys. Excepció límit edat i requisits: víctimes de violència de gènere, de trata d’éssers humans i/o d’explotació sexual.
 • Les persones o unitats de convivència que perceben la prestació de fill o menor a càrrec o de fill o menor a càrrec amb discapacitat de menys del 33 % (prestació a extingir) podran optar entre aquesta i l’IMV durant el 2020, fins a 30 dies després de la resolució de l’INSS.
 • Les persones que actualment cobren rendes mínimes autonòmiques (després de la sol·licitud, de l’intercanvi de dades entre administracions i de la resolució de l’INSS conforme es compleixen els requisits de l’IMV). (Període transitori fins al 31 de desembre del 2020).
 • Dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans o d’explotació sexual.
 • Si la persona és menor de 23 anys però té la consideració de menor emancipat i/o major d’edat i té fills/filles o menors amb règim de guarda amb finalitat d’adopció o acolliment permanent, pot accedir a la prestació.
 • Excepcionalment, quan la unitat de convivència la componguin adults majors de 65 anys i menors de edat o persones incapacitades judicialment seran les persones majors de 65 anys les que sol·licitaran l’IMV.
 • A un mateix domicili no podrà haver-hi més de dos titulars (més de dues prestacions).
 • La definició d’unitat de convivència queda recollida en l’article 6 del RDL 20/2020.
 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya i haver-la tingut de manera legal, efectiva i continuada durant almenys 1 any anterior a la data de presentació de la sol·licitud (excepte menors, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic d’éssers humans i explotació sexual).
 • Si no estan treballant o són menors, figurar registrats com a demandants d’ocupació.
 • Cal que presentin anualment la declaració de renda (IRPF) i participin a les estratègies d’inclusió social que dissenyi l’entitat gestora.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica als termes fixats en el RDL (prova d’ingressos i patrimoni, exclosa la residència habitual). La mitjana d’ingressos mensual de l’any anterior (persona sola o unitat de convivència) ha de ser com a mínim 10 euros inferior al tram d’IMV de referència.
 • Es computaran tots els ingressos de la unitat de convivència i/o persona durant l’any anterior a la sol·licitud.
 • No disposar d’un patrimoni personal o per unitat de convivència superior a 3 vegades la quantia corresponent de tram d’IMV (any anterior a la sol·licitud, excepte 2020).
 • No ser administrador de societat mercantil.
 • Excepcionalment durant el 2020 es computaran els ingressos d’aquest any en curs, però no es podrà haver superat el 2019 més del 50 % del límit d’ingressos marcat per accedir a la prestació.
 • No es computa la prestació de renda garantida de ciutadania, és compatible amb l’IMV.
 • Compatible amb treball retribuït (cal desenvolupament reglamentari), ingressos computables.
 • L’IMV és compatible amb el subsidi per a majors de 52 anys i amb la pensió de viduïtat. Es podrà sol·licitar si la suma dels ingressos és inferior al tram d’IMV corresponent.

Utilitza el simulador de l'ingrés mínim vital per comprovar si hi tens dret.


Quina serà la quantitat a percebre?

Des de 462 euros per a 1 persona adulta que visqui sola fins a 1.015 euros com a quantitat màxima.

La prestació és compatible amb la renda garantida de ciutadania fins al límit d’aquesta.

És compatible també amb els ingressos derivats del treball fins al límits establerts per la prestació.

Com i on es tramitarà?

Les persones o unitats de convivència que actualment cobren la prestació per fill/menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat de menys 33 % que queda subsumida a l’IMV i es declara a extingir) entraran d’ofici sense cap tipus de tràmit al cobrament de la prestació (l’Administració creuarà les seves dades econòmiques per constatar-ho).

Es podrà tramitar a partir del 15 de juny, amb efectes retroactius de cobrament a dia 1 de juny del 2020. La gestió serà a càrrec de l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), excepte a Navarra i Euskadi, en col·laboració amb administracions locals i autonòmiques (caldrà signar convenis). Inicialment el tràmit es realitzarà via seu electrònica de la Seguretat Social.

Es percebrà la prestació mentre duri la situació personal/familiar de vulnerabilitat.

Les persones titulars i beneficiàries de l’IMV estaran exemptes de taxes acadèmiques en estudis postobligatoris (si no disposen de beques) (curs 2020/2021) i de pagament d’aportacions de farmàcia (2020).

El termini per sol·licitar l'ingrés mínim vital va començar el dia 15 de juny i es pot fer a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, omplint el model oficial.

Pots comprovar si et correspon l'ingrés mínim vital amb el simulador de l'ingrés mínim vital.

Més informació a la guia ràpida sobre l'ingrés mínim vital.